Ekologie je pro nás důležitá

Vařte doma z domácích těstovin

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
DOMFIDA, s.r.o.
se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
identifikační číslo: 07745265
DIČ: CZ07745265
zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze spisová značka C 306840
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domacipotreby.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DOMFIDA, s.r.o., se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 s provozovnou na adrese Bělehradská 74, Praha 2 - Vinohrady,120 00, identifikační číslo: 07745265, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze spisová značka C 306840, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.domacipotreby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a ukrajinském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a po dobu trvání kupní smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), přičemž součástí zaslané zprávy jsou též obchodní podmínky ve znění ke dni zaslání objednávky. Tento automaticky zaslaný e-mail není uzavřením smlouvy (akceptací).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), kterou provede prodávající e-mailem, který je zaslán na adresu kupujícího následně po automatickém emailu dle čl. 3.5..

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Bělehradská 74, Praha 2 – Vinohrady pouze osobní odběry;
• v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5469582389/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (např. ComGate, GoPay, PaPal, apod.), přičemž v takovém případě se platba řídí též podmínkami danného platebního systému;
• bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavka@domacepotreby.cz či jiným prokazatelným způsobem.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, nebo musí být kupujícím v této lhůtě odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující je povinen vrátit zboží s veškerým příslušenstvím a doklady, které slouží k užití zboží nebo k užití se zbožím. Kupující je dále povinen vrátit zboží nepoškozené a neopotřebené, ve stavu, v jakém jej převzal. V případě porušení výše uvedené povinnosti kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat pro to, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (obalu, příslušenství či dokumentaci k výrobku, pokud tímto dojde ke snížení hodnoty zboží případně vzniknou náklady na odstranění vady) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byly-li již kupujícím prodávajícímu uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 5.2. obchodních podmínek, a to tak, že kupující odstoupí jen od části kupní smlouvy, tj. vrátí pouze část zboží a jeho původní objednávka byla v celkové kupní ceně vyšší než 2.000,- Kč a vrácením zboží došlo ke snížení původní kupní ceny pod 2.000,- Kč, která je limitem pro dopravu zboží zdarma, má prodávající právo doúčtovat kupujícímu náklady na dopravu ve výši odpovídající původně vybranému způsobu přepravy dle ceníku přepravce, a to za každý odeslaný balík. V takovém případě je prodávající oprávněn jednostranně cenu za dopravu zboží započíst oproti části ceny zboží, kterou má kupujícímu z důvodu odstoupení vracet.

 

6. PŘEPRAVA, CENA PŘEPRAVY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží je standardně zasíláno prostřednictvím kupujícím zvoleného přepravce (dále také jen Přepravce). Seznam aktuálních přepravců, využívaných prodávajícím je specifikován na webové stránce v sekci Doprava a platba.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání mezi 8:00 a 18:00 (pouze v pracovních dnech), popřípadě dle provozních podmínek Přepravce.

6.4. Kupujícímu budou účtovány náklady na dopravu objednaného zboží dle platného ceníku, který je specifikován na webové stránce v sekci Doprava a platba.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7. Při nákupu zboží nad 2.000,- Kč s DPH náklady na dopravu u prvního balíku neúčtujeme (hradí je prodávající). Kupující v tomto případě obdrží od prodávajícího dopravu jako dárek.

6.8. V případě, že bude zboží, splňující podmínku uvedenou v předchozím bodě, nutné expedovat ve více jak jednom balíku, tak v takovémto případě hradí prodávající expedici pouze jednoho balíku.

6.9. Prodávající nemůže garantovat expedici zboží v jednom balíku, ale vždy bude zohledňovat zájem zákazníka o nejlevnější způsob vybrané dopravy. V případě expedice objednaného zboží ve více balících bude kupující prodávajícím předem informován.

6.10. Pří výběru způsobu dodání zboží „Osobní odběr“ bude prodávajícím kupujícímu zaslána zpráva o připravenosti objednávky k vyzvednutí. Místem pro uskutečnění osobního odběru je vždy provozovna na adrese Bělehradská 74, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 a tento způsob dodání není kupujícímu zpoplatňován.

6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.12. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud kupující objedná zboží, u kterého je uvedena doba dodání delší, než 30 dní, zasláním objednávky kupující s touto delší dobou dodání souhlasí. V případě, že by byla doba dodání delší, než 30 dnů, a tato nebyla u daného zboží uvedena, bude prodávající informovat kupujícího o delší době dodání, a kupující toto prodloužení musí odsouhlasit. V takovém případě prodloužení doby dodání má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo na odstoupení však zaniká, pokud nový termín odsouhlasí.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1922, §1924, § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí,

7.2.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu užití (pokud je potřeba),

7.2.4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.2.5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

7.2.6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.2.7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy (pokud bylo poskytnuto, přičemž to není povinností prodávajícího).

Body 7.2.4. až 7.2.7. se neužijí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy upozornil, že některá vlastnost zboží se liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, e-mailem na kontaktní adresu prodávajícího nebo jiným prokazatelným způsobem. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího uplatnění vady. Aby mohl prodávající reklamaci řádně vyřídit, je třeba, aby kupující prodávajícímu zaslal zboží na adresu provozovny prodávajícího. V případě, že nebude zboží prodávajícímu doručeno, nemůže být reklamace vyřízena a o dobu prodlení kupujícího se prodlužuje doba, ve které musí prodávající reklamaci vyřídit. Pokud v důsledku nedoručení zboží nemůže prodávající zboží přezkoumat, může to být též důvodem neuznání tvrzené vady, a tedy i reklamace.

7.6. Reklamované zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v Kč (odpovídající pojištění). Na zboží zaslané na dobírku nemůže být brán zřetel.

7.7. Reklamované zboží je kupující povinen odeslat prodávajícímu v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Nikdy nezasílejte zboží pouze v jeho vlastním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává odpovědnost za vady u zboží poškozeného při přepravě i když se vada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je uveden na webové stránce prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy filip.kudrnac@domacipotreby.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím od Dopravce, má prodávající právo na uhrazení nákladů vynaložených na přepravu zboží, které si kupující nepřevzal, a to převodním příkazem na účet prodávajícího, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy prodávajícího. Písemná výzva může být ze strany prodávajícího učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce.

8.6. V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím od Dopravce, má provozovatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce.

8.7. V případě nevyzvednutí objednaného zboží na provozovně (osobní odběr) ve lhůtě 14-ti dní od uskutečnění objednávky je provozovatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nebude-li se zákazníkem písemně (e-mailem) dohodnuto jinak. O tomto není provozovatel povinen informovat zákazníka, který si zboží osobně v dané lhůtě nevyzvedl. Tato lhůta může být ze strany prodávajícího zkrácena na 7 dní, a to z provozních důvodů zejména v době zvýšeného množství přijatých objednávek (např. předvánoční období). O tomto bude kupující informován ve zprávě – „Výzva k odběru“, ve které je kupující informován o připravenosti zboží k uhrazení/vyzvednutí na jeho provozovně.

8.8. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web:adr.coi.cz.

8.9. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.10. vropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu na adrese https://www.domacipotreby.cz/os_ID/.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování DOMFIDA, s.r.o., Bruselská 442/1, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, adresa elektronické pošty prodejna@domacipotreby.cz, telefon +420 222515070.

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: DOMFIDA, s.r.o., Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, Česká Republika

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy:

Datum uzavření kupní smlouvy:

                                                                                                                                                                        

Číslo daňového dokladu (faktura):

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Telefonní číslo:

 

Seznam vraceného zboží (kód a název):

 

Způsob pro vrácení finančních prostředků, včetně čísla účtu:

 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti DOMFIDA, s.r.o. („prodávající“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Datum:

Podpis:

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. července 2023.