Ekologie je pro nás důležitá

Vařte doma z domácích těstovin

Osobní údaje

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti
DOMFIDA, s.r.o.
se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
identifikační číslo: 07745265
DIČ: CZ07745265
zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 306840
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domacipotreby.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost DOMFIDA, s.r.o., IČ 07745265, DIČ CZ07745265, se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: DOMFIDA, s.r.o., Bruselská 442/1, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
e-mail: prodejna@domacipotreby.cz
telefon: +420 222515070.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na základě kterého může zasílat obchodní sdělení svým zákazníkům, tedy osobám, které u něj zakoupily zboží,
oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v reakcích na vaše podněty a dotazy, které na správce vznášíte, například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiným způsobem,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
reakce na vznesené dotazy a podněty a zlepšování služeb správce.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje:
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu, a to s ohledem na zákonné povinnosti plynoucí zejména z daňových a účetních právních předpisů a s ohledem na běh promlčecí lhůty). 
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.3. Správce též přestane zpracovávat údaje pro účely zasílání obchodních sdělení v případě, že bude vyjádřen nesouhlas s jejich dalším zasíláním. Nesouhlas se zasíláním lze uplatnit prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném sdělení.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující přepravu zboží na adresu zákazníka/adresáta objednaného zboží,
• zajišťující služby provozování e-shopu (BSSHOP s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby,
• provozující vyhledávače zboží (heureka.cz, zbozi.cz, google.com, apod.)
• zajišťující účetní služby pro správce.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím antivirových programů, zabezpečení systémů alfanumerickými hesly, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. Potvrzení o seznámení se s těmito podmínkami udělujete zaškrtnutím příslušného pole prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. července 2023.