Ekologie je pro nás důležitá

Vařte doma z domácích těstovin

Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
DOMFIDA, s.r.o.
se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
identifikační číslo: 07745265
DIČ: CZ07745265
zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze spisová značka C 306840
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domacipotreby.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DOMFIDA, s.r.o., se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IČ 07745265, s provozovnou na adrese Bělehradská 74, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 (dále také "prodávající") a kupujícího (dále také "zákazník").

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady, případně práva ze záruky za jakost.

 

2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

2.1. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout zásilku při jejím převzetí za přítomnosti pracovníka dopravce.

2.2. Jsou-li zjištěny zjevné vady a porušení obalu zásilky, prodávající doporučuje, aby kupující s dopravcem vyhotovil záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zásilku nepřevzít.

 

3. PODMÍNKY ZÁRUKY ZA JAKOST

3.1. Uvádí-li výrobce na některý ze svých výrobků záruční lhůtu či dobu použitelnosti, , prodávající tuto lhůtu respektuje a jedná se o záruku za jakost. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo na určení podmínek a rozsah prodloužené záruky dle. čl. 4.2. tohoto reklamačního řádu.

3.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží pokračuje dále trvání záruky původního zboží.

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. V případě vad zboží, na které se vztahuje odpovědnost prodávajícího za vady, se zboží reklamuje v provozovně prodávajícího na adrese Domácí potřeby KUDRNÁČ, Bělehradská 74, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, e-mailem na adresu prodávajícího či jiným prokazatelným způsobem. Uplatněním reklamace přímo v autorizovaném servisu zákazník může urychlit vyřízení reklamace, vždy však trvá právo uplatnit reklamaci u prodávajícího.

4.2. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době záruky za jakost poskytované výrobcem, se zboží reklamuje také u prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat po kupujícím úhrady vynaložených, nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace.

4.3. Reklamace dle čl. 4.1. a 4.2. tohoto reklamačního řádu, lze také uplatnit přímo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.

4.4. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a popřípadě též záručního listu.

4.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V této lhůtě musí být kupující též o vyřízení reklamace vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.6. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující si ve vlastním zájmu povede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, adekvátně pojištěno a označí zásilku příslušnými symboly. Neurčí-li prodávající kupujícímu jiný způsob zaslání vadného zboží, musí být zboží zasláno v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství.

4.7. Kupující nemůže reklamované zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před vyřízením reklamace (zasláním bezvadného zboží či peněz kupujícímu).

4.8. Kupujícímu se doporučuje při reklamaci uvést číslo objednávky (bylo-li provozovatelem uděleno), co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů a doložit doklad o vlastnictví zboží (doklad o koupi, případně záruční list).

4.9. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v potvrzení uvede též kontaktní údaje kupujícího, na které oznámí výsledek reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající vystaví potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.10. Prodávající po řádném vyřízení reklamace:
4.10.1. vyzve kupujícího k převzetí bezvadného (opraveného) zboží v prodejně provozovatele v případě, že kupující toto vadné zboží reklamoval přímo na provozovně prodávajícího,
4.10.2. zašle kupujícímu bezvadné (opravené) zboží na adresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl při zahájení reklamačního řízení, jako adresu pro doručení bezvadného (opraveného) zboží, a to v případě bylo-li reklamační řízení zahájeno korespondenční cestou.

4.11. Má-li zboží vadu, tedy v případě, kdy neodpovídá článku 7.2. obchodních podmínek, má kupující následující práva:
4.11.1. na dodání nového zboží bez vady;
4.11.2. na odstranění vady opravou zboží;
přičemž si může kupující vybrat takový způsob, který je v daném případě přiměřený. Kupující nemá právo žádat ten způsob vyřešení vady, který je nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. V případě takové volby má prodávající právo odmítnout vadu odstranit, případně zvolit druhý ze způsobů řešení vady.

4.12. V případě, že:
4.12.1. prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době po vytknutí vady,
4.12.2. se vada objeví opakovaně,
4.12.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy,
4.12.4. prodávající prohlásí, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,
má kupující následující práva:
4.12.5. právo na přiměřenou slevu z ceny zboží,
4.12.6. právo na odstoupení od kupní smlouvy.

4.13. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:
4.13.1. došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
4.13.2. bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;
4.13.3. nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním anebo opomenutím kupujícího,
4.13.4. došlo-li ze strany kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností kupujícího vrátit tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě mu nebude vrácena část ceny odpovídající jeho prospěchu z užití části zboží.

4.14. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod., servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění závady společně s náklady na dopravu zboží pro vyřízení reklamace (byla by tato doprava zajištěna prodávajícím), a dále zaslání zboží zpět zákazníkovi. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

4.15. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání, se stanovuje na základě dohody s kupujícím - podnikatelem, či záručním listem. Nebude-li dohoda s kupujícím – podnikatelem uzavřena, stanovuje se záruční doba na 6 měsíců.

4.16. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude bezvadné zboží vráceno na adresu uvedenou kupujícím nebo vydáno osobně v provozovně nebo peníze za vadné zboží zaslány kupujícímu převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30-ti dnů od započetí reklamačního řízení.

4.17. Tomu, kdo má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

5. ROZSAH ZÁRUKY ZA JAKOST

5.1. Záruka za jakost zaniká v následujících případech:
5.1.1. nedodržení podmínek pro odbornou montáž či instalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
5.1.2. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
5.1.3. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
5.1.4. nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

5.2. Záruka se nevztahuje na:
5.2.1. vady či škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
5.2.2. vady či škody způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
5.2.3. poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
5.2.4. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 18. července 2023.